Στο πρώτο τρίμηνο θα περάσει η ζημιά από το project Cairo – H νέα εποχή της Eurobank μόλις ξεκίνησε

Επικαιρότητα Οικονομία

Πηγή

Στο πρώτο τρίμηνο θα περάσει η ζημιά από το project Cairo – H νέα εποχή της Eurobank μόλις ξεκίνησε

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας

Στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης θα καταγραφεί η ζημιά του 1,5 δισ. ευρώ της Eurobank από την μεταβίβαση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairο και από τη δωρεάν απόδοση στους μετόχους της του 75% των ίδιων τίτλων.  Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας κατά τη διάρκεια της έκτακτης γ.σ. των μετόχων, ο εταιρικός μετασχηματισμός με διάσπαση του τραπεζικού κλάδου και εισφορά του σε νέα τραπεζική θυγατρική αποτελεί το τέταρτο βήμα από όσα είχαν ανακοινωθεί με το σχέδιο επιτάχυνσης τον Νοέμβριο του 2018.

Από τη στιγμή που το σχέδιο διάσπασης εγκριθεί σήμερα από τους μετόχους της τράπεζας (σ.σ. τυπικά από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της γενικής συνέλευσης), ιδρύεται η νέα Eurobank (διακριτικός τίτλος Eurobank), ενώ η εισηγμένη μετατρέπεται από πιστωτικό ίδρυμα σε εταιρεία συμμετοχών με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ». Ημερομηνία μετασχηματισμού αποτελεί η 30ή Ιουνίου 2019.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της νέας Eurobank θα ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ, ενώ θα κατέχει και τους Tier II τίτλους, ύψους 950 εκατ. ευρώ. Το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4,05 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ εκάστη.

Το σύνολο των παραπάνω μετοχών θα κατέχεται από τη Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών, η οποία θα διατηρήσει ίδια κεφάλαια της τάξης του 1,6 δισ. ευρώ. Το συντριπτικό μέρος της παραπάνω θέσης θα απορροφήσει τη ζημιά από την τιτλοποίηση Cairo.

Σύμφωνα με το σχέδιο διάσπασης, η Eurobank Συμμετοχών θα διατηρήσει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης του project Cairo. Το 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης θα πωληθεί στη doValue, έναντι τιμήματος της τάξης των 75 εκατ. ευρώ, ενώ το 75% θα αποδοθεί, δωρεάν, στους μετόχους της Συμμετοχών.

Η δωρεάν απόδοση θα γίνει με εις είδος διανομή και αναμένεται να διενεργηθεί, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Φ. Καραβία, τον προσεχή Ιούνιο.

Η αποτίμηση του συνόλου των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης σε επίπεδα χαμηλότερα των 80 εκατ. ευρώ και η δωρεάν απόδοση του 75% στους μετόχους της Holding σημαίνει ότι η ζημιά από την τιτλοποίηση αγγίζει το σύνολο σχεδόν της ονομαστικής αξίας των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (1,5 δισ. ευρώ). Ζημιά από το συμβολικό τίμημα και τη δωρεάν απόδοση των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης δεν προκύπτει.

Πέραν του 100% της «νέας Eurobank», η Συμμετοχών θα ελέγχει απευθείας δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τον στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους.

Ειδικότερα, θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, στη Eurobank, σε λοιπές εταιρείες του ομίλου καθώς και σε τρίτους, υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών και διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων. Στο πλαίσιο αυτό, η Holding διατηρεί τη συμμετοχή στην Be Business Exchanges. Παράλληλα, θα διατηρήσει το συμβουλευτικό τμήμα εποπτείας και παρακολούθησης της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες στη «νέα Eurobank», ενώ θα παρέχει και υπηρεσίες μηχανογράφησης προς εταιρείες του ομίλου.

Ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου, καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.

Η νέα αρχιτεκτονική στοχεύει, σύμφωνα με όσα αναφέρει η τράπεζα, στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του ομίλου. Η ολοκλήρωση της απόσχισης θα επιτρέψει στη Eurobank να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές της, για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες όπου έχει στρατηγική παρουσία, αξιοποιώντας τις μελλοντικές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η Eurobank Holdings και η νέα Eurobank θα έχουν τα ίδια διοικητικά συμβούλια, χωρίς αλλαγή στις ετήσιες αποδοχές, σε σχέση με αυτές του 2019, καθώς και την ίδια έδρα.

Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης και δωρεάν απόδοσης στους μετόχους του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης, η Eurobank θα μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της στα επίπεδα του 16% και θα γίνει η πρώτη εγχώρια τράπεζα με χαμηλό συγκριτικά NPE ratio.

Η αλλαγή αρχιτεκτονικής κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να ξεπεραστεί ο σκόπελος της ενεργοποίησης της διάταξης του νόμου Χαρδούβελη για υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου. Έτσι, οι μέτοχοι του ομίλου δεν κινδυνεύουν να υποστούν απίσχναση της συμμετοχής τους (dilution).

Αναφορικά με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η Eurobank ανακοίνωσε τα εξής:

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank που συνεδρίασε στις 31.01.2020, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.743.438.291 μετοχές της Eurobank και συγκεκριμένα:

(i) για το πρώτο και δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 10.01.2020 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 73,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για τα εν λόγω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας των θεμάτων αυτών της ημερήσιας διάταξης συνυπολογίζονται οι 52.080.673 μετοχές της Eurobank που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ),

(ii) για το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην από 10.01.2020 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 73,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης δεν συνυπολογίζονται οι 52.080.673 μετοχές της Eurobank που ανήκουν στο ΤΧΣ.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. (α) Την έγκριση της διάσπασης της Eurobank δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείαςπιστωτικού ιδρύματος με επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Επωφελούμενη»), κατά συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59-74 του
ν.4601/2019, όπως ισχύουν.

(β) Την έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Eurobank.

(γ) Την έγκριση του Καταστατικού της Επωφελούμενης, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Eurobank.

(δ) Την παροχή εξουσιοδότησης σε στελέχη της Eurobank να προβούν σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διάσπασης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 2.727.312.211 (73,53% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 2.727.312.111
– Κατά: 100

• Αριθμός αποχών: 16.126.080

2. (α) Την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της Eurobank, με τροποποίηση, προσθήκη και αναρίθμηση των άρθρων αυτού, με σκοπό α) την εναρμόνισή του στον ν. 4548/2018 και β) την προσαρμογή του συνεπεία της απόσχισης του τραπεζικού κλάδου με αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Eurobank (η οποία θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα), όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. αυτής.

(β) Την παροχή εξουσιοδότησης σε στελέχη της Eurobank να προβούν σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του καταστατικού της.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.727.312.211 (73,53% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

– Υπέρ: 2.727.199.210
– Κατά: 113.001

• Αριθμός αποχών: 16.126.080

3. (α) Ενέκρινε τον ορισμό του κ. Δημητρίου Μίσκου, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Eurobank, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

(β) Επικύρωσε τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου στην Επιτροπή Ελέγχου για τη διάρκεια κατά την οποία υπήρξε προσωρινό της μέλος, δηλαδή από 31.07.2019 έως 16.12.2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.675.231.538 (73,15% επί του μετοχικού
κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
– Υπέρ: 2.533.683.765
– Κατά: 141.547.773
• Αριθμός αποχών: 16.126.080

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *